Súhrnný spravodaj č.1 a Spravodaj Interligy č.1

V prvý septembrový týždeň sa nám rozbehol nový súťažný ročník 2023-2024 vo všetkých kategóriách. Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok vás bude v Súhrnnom spravodaji informovať Jozef Kráľovič, ktorému patrí za túto jeho aktivitu veľká vďaka. Ďalej vás budeme bližšie informovať aj o Česko-Slovenskej Interlige v Zpravodaji, ktorému sa venuje náš dopisovateľ Karel Bok.

Všetkým priaznivcom kolkárskeho športu prajeme do nového ročníka veľa krásnych zážitkov na kolkárskom dianí a pohodové čítanie našich Spravodajov.

Rozpis SKoZ pre súťažný ročník 2023-24 bez schválených bodov 23-25

Neschválený BOD 23
Keďže Rada SKoZ nepredložila konečnú štruktúru súťaží pre ročník 2024-25 Výkonný výbor  SKoZ schváli zostupy z jednotlivých líg a teritoriálne rozdelenie klubov do súťaží na najbližšom zasadnutí a zverejní na stránke SKoZ.
Neschválený BOD 24
Keďže Rada SKoZ nepredložila konečnú štruktúru súťaží pre ročník 2024-25 Výkonný výbor  SKoZ schváli postupy z jednotlivých líg a teritoriálne rozdelenie klubov do súťaží na najbližšom zasadnutí a zverejní na stránke SKoZ.
Neschválený BOD 25
Keďže Rada SKoZ nepredložila konečnú štruktúru súťaží pre ročník 2024-25 Výkonný výbor SKoZ schváli teritoriálne rozdelenie klubov do súťaží na najbližšom zasadnutí a zverejní na stránke SKoZ.

Vekové kategórie pre súťažný ročník 23=24: narodený od narodený do
žiačky U-12, žiaci U-12 1.7.2011 = 30.6.2016
žiačky U-14, žiaci U-14 1.7.2009 = 30.6.2011
dorastenky U-18, dorastenci U-18 1.7.2005 = 30.6.2009
juniorky U-23, juniori U-23 1.7.2000 = 30.6.2005
ženy U-49, muži U-49 1.7.1974 ´ 30.6.2000
seniorky Ü-50, seniori Ü-50 1.7.1964 = 30.6.1974
seniorky Ü-60, seniori Ü-60 30.6.1964

Los súťaží z rozhodcami na nový súťažný ročník 2023-2024

Prinášame vám vylosovanie všetkých súťaží na nový súťažný ročník aj s rozhodcami. Nakoľko nastali drobné zmeny, prekontrolujte si nové vylosovanie súťaží oproti pôvodne zverejnenému ktoré bolo dané na stránku v súbory excel. V prípade, že sa nominovaný rozhodca nebude môcť dostaviť na dané stretnutie, tak je povinný to nahlásiť domácemu družstvu vopred a nájsť si za seba náhradu v dostatočnom predstihu o ktorej bude informovať hlavného usporiadateľa daného zápasu, alebo organizačného pracovníka domáceho klubu.

Zmena riaditeľa ŠTU

Tesne pred súťažou sa vzdal z pracovných a študijných povinností postu riaditeľa ŠTU Maté Mezei. Prezident SKoZ poveril touto funkciou a dočasným zastupovaním pána Ing. Mariana Mitošinku.

Prosíme organizačných pracovníkov klubov, aby v prípade potreby už nekontaktovali pána Mezeia, ale obracali sa na pána Ing. Mitošinku.

MAIL: mitokolky@gmail.com alebo Marian.Mitosinka@minv.sk

Ďakujeme za pochopenie.

Prihláška družstiev do nového súťažného ročníka 2023/2024

ŠTÚ SKoZ oznamuje klubom, že do nového súťažného ročníka 2023/2024 môžu kluby prihlásiť svoje
družstvá podľa poradí v konečných tabuľkách jednotlivých líg.


Ak klub niektoré družstvo neprihlási do súťaže o možnosti zaradenia iného klubu (družstva) rozhodne
s konečnou platnosťou ŠTÚ SKoZ.


Do 1.KL Východ a 2.KL Západ sa môžu prihlásiť aj družstvá z krajských líg. Rozdelenie do jednotlivých
súťaží je súčasťou tohto oznamu. Tak ako aj v minulom roku sa prihlášky zadávajú cez https://e-
sluzby.kolky.sk/. Na podanie prihlášok je vypracovaný návod. Návod je uverejnení na
stránke www.kolky.sk a tiež aj priamo v e-sluzby.kolky.sk v časti kontakt.


Pre súťaže riadené ŠTÚ SKoZ (ELM, ELŽ, 1.KL Východ, 1.KL Západ, 2.KL Západ, DL Východ a DL Západ)
ŠTÚ SKoZ stanovil termín na podanie prihlášok do 16.07.2023 a preto je systémom nastavený termín
do 16.07.2023 23:59.

V prihláške treba uviesť požiadavky na dvojzápasy prípadne aj iné požiadavky
(napr. spoločné domáce zápasy jednotlivých družstiev). 

Po uplynutí tohto termínu nie je možné prihlásiť družstvá do súťažného ročníka 2023/2024.


Ako to bolo schválené na Aktíve ŠTÚ, hrací deň pre ELM, ELŽ, 1.KL-Z, 1.KL-V a 2.KL-Z je sobota
a začiatok zápasov môže byť od 9:00 do 16:00.

Iný deň môže byť len na základe vzájomnej dohody oboch družstiev resp. klubov, lebo na to sa hľadí ako na predohrávku. V dostatočne odôvodnených prípadoch riadiaci orgán môže dovoliť aj iný termín pre domáce zápasy, hlavne pre nižšie súťaže a prioritne na piatok. Hrací deň pre DL-Z a DL-V je nedeľa a začiatok stretnutia môže byť od 10:00 do15:00. Počas posledného kola vo všetkých ligách zápasy budú mať začiatok v rovnakom čase.


Prihlášky sa podávajú pre každé družstvo samostatne a je ich možné podať pod jednou žiadosťou. To
znamená, že ak klub prihlasuje dve alebo viac družstiev do rozdielnych súťaží alebo aj do jednej
súťaže musí formulár prihlášky vyplniť dvakrát alebo viackrát.

Súbor na Súhlas majiteľa kolkárne je zverejnený na tejto adrese 

https://kolky.sk/wp-content/uploads/2020/05/Su%CC%81hlas-majitel%CC%8Ca-kolka%CC%81rne-SKoZ.pdf ak odkaz nefunguje, tak ho nájdete na stránke www.kolky.sk v časti Administratíva – Oficiálne dokumenty – Ostatné.

S pozdravom,
Máté Mezei
Riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Slovenský pohár muži

Slovenský pohár mužov 2023

V dňoch 3 a 4 júna sa na kolkárni v Žarnovici uskutočnil záverečný finálový turnaj Slovenského pohára mužov za účasti družstiev

 • ŠKK Trstená Starek A
 • KK Inter Bratislava
 • KK Zlaté Klasy
 • ŠĶ Železiarne Podbrezová A

Víťazom turnaja sa salo družstvo ŠĶ Železiarne Podbrezová A, ktoré turnajom prešlo suverénnym spôsobom bez jediného zaváhania a získalo 6 bodov. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo KK Inter Bratislava so ziskom 4 bodov. Tretie miesto obsadilo družstvo ŠKK Trstená Starek A so ziskom 2 bodov. Poslednémiesto bez víťazstva obsadilo družstvo KK Zlaté Klasy.

ŠĶ Železiarne Podbrezová A – víťaz Slovenského pohára 2023
KK Inter Bratislava – 2.miesto
Slovenský pohár muži

Slovenský pohár mužov 2023

ŠTÚ SKoZ oznamuje, že finálový turnaj Slovenského pohára mužov 2023 sa uskutoční v dňoch 03. – 04.06.2023 na kolkárni v Žarnovici.

Turnaja sa zúčastnia družstvá:

 • ŠKK Trstená Starek A
 • KK Inter Bratislava
 • KK Zlaté Klasy a
 • ŠĶ Železiarne Podbrezová A

Pavúk celej súťaže, rozpis zápasov finálového turnaja ako aj Rozpis SPM 2023 sa nachádza v prílohách.

Zároveň VV SKoZ rozhodol o zmene Rozpisu Slovenského pohára mužov 2023. Vypustí z dokumentu posledný odsek bodu 17. Vybavenie kolkárne, ktorý sa znie: „Finálový turnaj sa môže hrať len na kolkárni s platným technickým osvedčením vydaným WNBA (NBC), čiže o organizáciu finálového turnaja sa môže uchádzať klub, ktorého kolkáreň má platné technické osvedčenie WNBA (NBC).“

VV SKoZ to spravil z tohto dôvodu, že žiadny klub sa neprejavil záujem usporiadať Finálový turnaj pre SPM 2023. Okrem dvoch ktoré nespĺňali podmienku podľa ustanovenia bodu 4. Termíny a rozlosovanie písm. d) a tiež podľa bodu 8. Systém písm. c) Rozpisu Slovenského pohára mužov 2023, že finálový turnaj sa hrá na neutrálnej kolkárni.

A ešte okrem toho jedného ktorý nespĺňal vyššiu uvedenú, už zrušenú podmienku. Takže bolo potrebné zrušiť predmetnú podmienku, lebo samozrejme logicky treba to hrať na neutrálnej kolkárni.

Ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka na Aktív ŠTÚ SKoZ

Vážení predstavitelia kolkárskych klubov a oddielov. V zmysle Článku IX. odsek 2. Stanov SKoZ, zvolávam zasadnutie Aktívu ŠTÚ SKoZ a to dňa 03.06.2023 so začiatkom od 10:00 hod. v Žarnovici.

Na základe ods. 1 vyššie uvedeného článku: Aktív ŠTÚ je poradným orgánom Rady SKoZ, resp. VV SKoZ, ktorý navrhuje:

 • štruktúry súťaží riadených SKoZ,
 • nové súťaže,
 • rozpis ligových súťaží,
 • a rozpisy jednotlivých turnajov riadených SKoZ.

Ďalej podľa ods. 3, Aktív ŠTÚ tvoria zástupcovia každého družstva prihláseného do súťaží riadených SKoZ. T.j. ak klub má viaceré družstvá tak môže poslať aj viacerých zástupcov, ale len maximálne jedného za každé jednotlivé družstvo. Odporúčame a zároveň dôrazne žiadame, aby na Aktív prišli najmä výkonný predstavitelia klubov (predseda, podpredseda, prípadne členovia výboru).

Ešte poprosím kluby a oddiely aby poslali vyhodnotenie všetkých súťaží e-mailom na adresu mate.kolky@gmail.com, najneskoršie do konania Aktívu ŠTÚ. Riadiaci orgán na všetky pripomienky bude reagovať v rámci Aktívu ŠTÚ a chce ich poriadne prediskutovať.

Pripomínam že to je povinnosťou každého účastníka na základe bodu 6.1.2 písm. e) Pravidiel kolkárskeho športu, bodu 2.5.2 Súťažného poriadku kolkárskeho športu, a bodu 11. písm. o) Rozpisu kolkárskych líg 2022/2023

Je to mimoriadne dôležité pre riadiaci orgán aby mal nejakú spätnú väzbu od účastníkov, aby vedel že aké veci treba riešiť prioritne a v čom všetkom sa musí polepšiť.

Program pre Aktív ŠTÚ sa nachádza nižšie. Prípadné návrhy alebo požiadavky na doplnenie alebo zmenu niektorých bodov programu pošlite písomne na už vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Ďakujem pekne za pochopenie a za spoluprácu.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zistenie účasti a určenie uznášaniaschopnosti
 3. Doplnenie a následné schválenie programu
 4. Odovzdanie pohárov a diplomov pre družstvá umiestnené na 2. a 3. mieste v ligových súťaží
 5. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2022-2023 Riaditeľom ŠTÚ a Vedúcim súťaží
 6. Diskusia k vyhodnoteniu súťažného ročníka
 7. Informovanie o plánovaných zmenách týkajúcich nasledujúceho súťažného ročníka
 8. Diskusia k plánovaným zmenám
 9. Návrhy na reorganizáciu súťaží
 10. Návrh na zmenu športovo-technických predpisov
 11. Návrh na zmenu rozpisov súťaží
 12. Diskusia k jednotlivým návrhom a námietky, resp. pozmeňujúce návrhy od zástupcov klubov
 13. Schválenie uznesení Aktívu ŠTÚ
 14. Záver

V Piešťanoch, dňa 22.05.2023

Máté Mezei

Riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Stránka 1 z 20 12345»