Prihlášky do súťažného ročníka 2020/2021

VV SKoZ rozhodol o ukončení súťažného ročníka 2019/2020 a súťaže mužov boli ukončené bez poradia. Do nového súťažného ročníka 2020/2021 môžu kluby prihlásiť družstvá do súťaží v tom istom zložení ako v súťažnom ročníku 2019/2020. Ak klub niektoré družstvo neprihlási do súťaže o možnosti zaradenia iného klubu (družstva) rozhodne s konečnou platnosťou ŠTÚ SKoZ. Do 1.KL Východ a 2.KL Západ sa môžu prihlásiť aj družstvá z krajských líg. Rozdelenie do jednotlivých súťaží je súčasťou tohto oznamu. Na základe dohody VV SKoZ o posielaní (zadávaní) prihlášok cez e-sluzby.kolky.sk bol vypracovaný návod. Prihlášky sa podávajú len e-sluzby.kolky.sk. Návod je uverejnení na stránke www.kolky.sk a tiež aj priamo v e-sluzby.kolky.sk v časti kontakt. Na podanie prihlášky do Interligy stanovila ŠTK Interligy termín do 7.6.2020 a preto je systémom nastavený do 7.6.2020 23:59. Pre súťaže riadené ŠTÚ SKoZ (ELM, ELŽ, 1.KL Východ, 1.KL Západ, 2.KL Západ, DL Východ a DL Západ) VV SKoZ stanovil termín do 30.6.2020 a preto je systémom nastavený termín do 30.6.2020 23:59. Po uplynutí týchto termínov nie je možné prihlásiť družstvá do súťažného ročníka 2020/2021. Prihlášky sa podávajú pre všetky družstvá samostatne a je ich možné podať pod jednou žiadosťou. To znamená, že ak klub prihlasuje dve alebo viac družstiev do rozdielnych súťaží alebo aj do jednej súťaže musí formulár prihlášky vyplniť dvakrát alebo viackrát. Súbor na Súhlas majiteľa kolkárne je zverejnený na tejto adrese https://kolky.sk/wp-content/uploads/2020/05/Su%CC%81hlas-majitel%CC%8Ca-kolka%CC%81rne-SKoZ.pdf ak odkaz nefunguje, tak ho nájdete na stránke www.kolky.sk v časti Administratíva – Oficiálne dokumenty – Ostatné.

S pozdravom Ing. Marián Mitošinka riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Rozpis Interligy, Termínový kalendár Interligy a Prihlášky do Interligy

Rozpis Interligy 2020-2021 je schválený a bude ešte doplnený o predsedu a podpredsedu ŠTK Interligy po videokonferencii, ktorá prebehne v priebehu júna. Tiež bude doplnený o adresár organizačný pracovníkov po doručení prihlášok. Predpokladané zverejnenie úplného rozpisu je začiatkom júla. Prihlášky do Interligy je možné podať do 7.6.2020 – tento termín sme zjednotili s ČKA. Pre družstvá z SKoZ je trochu kratší, ale podľa prieskumu účasti, všetky kluby z SKoZ prejavili záujem o prihlásenie svojho družstva. Družstvá z ČKA posielajú prihlášku do Interligy predsedovi ŠTK ČKA hslavik@volny.cz a predsedovi ŠTK Interligy na mitokolky@gmail.com. Družstvá z SKoZ zadávajú prihlášku cez e-sluzby.kolky.sk a tiež prihlášku posielajú ako wordovský dokument na mitokolky@gmail.com. Návod na zadávanie prihlášok cez e-sluzby.kolky.sk bude uverejnený na stránke SKoZ. Stručný popis je nasledovný: Po prihlásení kliknete na Prihlášky, následne na pridať. Po vybraní prihlášky Prihláška Interliga 2020/2021 uvediete Názov družstva, Adresu kolkárne, Hrací deň, Hrací čas (čas začiatku stretnutia), Kontaktná osoba (organizačný pracovník družstva) jeho e-mail a telefón. Ak chcete zadať aj iný e-mail prípadné telefónne číslo na organizačného pracovníka, tak to uveďte do Poznámky. Do Poznámky uveďte všetky požiadavky družstva (napr. dvojzápasy, prípadné dátum kedy Vaša kolkáreň nie je voľná a podobne). Po zadaní žiadosti Vám príde e-mail o zaevidovaní žiadosti aj s Faktúrou. Faktúru uhradiť aj s uvedeným Variabilným symbolom a doklad o úhrade nahrať do systému. Prosím Vás do Prihlášok napíšte aj či chcete, aby sa uskutočnilo zasadnutie klubov po pripravenom vylosovaní, navrhnite termín konania. Ak sa niektoré družstvo neprihlási do súťaže o doplnení nového družstva rozhodne príslušný zväz, z ktorého sa družstvo neprihlásilo. Po doručení všetkých prihlášok ŠTK Interligy spracuje a pripraví vylosovanie na základe požiadaviek družstiev. Prebieha schvaľovanie zmien a doplnenia Soutežného řádu Interligy, ktorý nadobudne účinnosť od 1.7.2020 bude zverejnený na stránkach Interligy a tiež bude zaslaný všetkým účastníkom. Zmeny sa dotýkajú zmeny odmeňovania rozhodcov v ČKA a doplnenie o čl. Řešení mimořádných situací. Pôvodný Soutežného řádu Interligy z 1.květa 2017 bude zrušený. S pozdravom HODU ZDAR Ing. Marián Mitošinka predseda ŠTK Interligy

Prieskum o pokračovaní súťaží v ročníku 2019-2020

Ahojte všetci priatelia kolkárskeho športu.

Športovo technický úsek Slovenského kolkárskeho zväzu zaslal vedúcim pracovníkom klubov – prihlásených do dlhodobých súťaží dotazník, na základe ktorého bude VV SKoZ rozhodovať o dokončení súťaží za dodržania hygienických podmienok stanovených krízovým štábom a vládou SR po uvoľnení krízových opatrení. Vám členom prinášame taktiež túto informáciu, aby ste na základe tohto oznamu mohli prediskutovať so svojimi spoluhráčmi a riadiacimi pracovníkmi klubu dnešnú situáciu.

Iba organizační pracovníci klubov budú zasielať vyplnený dotazník na e-mail mitokolky@gmail.com do 20.5.2020. Vám ostatným ho dávame do pozornosti, aby ste boli znalí ohľadom otázok, ktoré sa v dotazníku objavili.

S pozdravom

Ing. Marián Mitošinka

riaditeľ ŠTÚ SKoZ

Rozhodnutie ŠTK 3.ligy TT+NR

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie s ochorením Covid-19 na Slovensku aj vo svete, ŠTK 3. ligy TT+NR ku dňu 1.5.2020 ukončuje súťažný ročník 2019/2020 s nasledovnými závermi: • Súťažný ročník sa ukončuje s aktuálnym poradím, prvý traja umiestnený budú odmenený cenami za účinkovanie v súťaži podľa Rozpisu súťaže • Právo postupu do vyššej súťaže sa bude riadiť rozhodnutím Slovenského kolkárskeho zväzu, či umožní postupy a zostupy z aktuálneho ročníka • Do nového súťažného ročníka 2020/2021 sa môžu prihlásiť kluby bez obmedzenia do 25.7.2020, štartovné za nový súťažný ročník bude bezplatný, tj. 0€, na emailovú adresu 3ligavyledky@gmail.com ,formulár bude zverejnený na stránke www.kolky.sk • Všeobecne sa budeme prispôsobovať aktuálnym vyhláseniam a opatreniam Slovenského krízového štábu a Vlády SR ŠTK 3.ligy Vám praje prijemné prežitie týchto vynútených prázdnin a dúfam že sa opäť stretneme v plnom zdravý v novom ročníku.

Zápisnica zo zasadnutia ŠTK Interligy konaného dňa 16.4.2020 formou videokonferencie

ŠTK Interligy rozhodla o ukončení Interligy pre súťažný ročník 2019-2020 bez určenia víťaza a bez určenia poradia.Pre súťažný ročník 2020-2021 sú pripravené dve alternatívy. Ktorá bude konečná sa rozhodne komisia na základe videokonferencie do 30.6.2020 podľa opatrení, ktoré uverejnia  KŠ a vlády jednotlivých krajín.O podávaní prihlášok pre nový súťažný ročník 2020-2021 Vás budeme informovať emailom – na základe rozhodnutí  jednotlivých zväzov o odohraní či neodohraní súťaží.

Vyjadrenie ŠTK Interligy k terajšej situácii

ŠTK Interligy v posledných pár dňoch komunikovala so zástupcami tímov cez mailové adresy a dospela k názoru, že túto spoločnú súťaž podporí v neľahkej súčasnosti, ale hlavne do budúcnosti, aj cez niektoré štvavé kampane proti nej. Interliga zdvihla úroveň kolkov, čo bol jej prvotný účel. Hlavne chcú pokračovať samotné tímy oboch štátov a k nim sa chcú dostať aj najlepšie družstvá z 1.ligy v Čechách a Extraligy na Slovensku, pre pozdvihnutie výkonov svojich hráčov.

ŠTK Interligy má minimálne tri varianty, ako ďalej postupovať, ale všetko je v rukách vyššej moci a nezostáva nič iné ako čakať, ale byť pripravený. To my sme a zároveň sledujeme situáciu, ako rozhodnú krízové ​​štáby a vlády oboch krajín a následne vedenie ČKA a SKoZ.

ŠTK Interligy praje Všetkým pevné zdravie, a aj keď bezkontaktne, tak si užite sviatky Veľkonočné sviatky. Všetko spoločne zvládneme.

Marián Mitošinka predseda ŠTK Interligy

Jaromír Šula podpredseda ŠTK Interligy

Karel Bok člen ŠTK Interligy, vedúci súťaže

Tibor Varga člen ŠTK Interligy

Oznam Prezidenta SKoZ a ŠTU SKoZ

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, ktorý dňa 24.3.2020 rozhodol o predĺžení plošného zákazu kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí do odvolania.

Nie je možné organizovať kolkárske stretnutia, zápasy, turnaje a podobne.

Zápasy a podujatia, ktoré sa mali uskutočniť v týchto termínoch sa budú dohrávať až po zrušení plošného zákazu s tým, že VV SKoZ a ŠTÚ SKoZ vydá oznam odkedy sa súťaže budú môcť odohrať.

Prezident SKoZ

Doc. JUDr. Štefan Kočan

Oznam od prezidenta WNBA Klausa Bartha

Na základe situácie ktorá prevláda momentálne v Európe sa prezídium WNBA rozhodlo nasledovne:

Liga Majstrov – Final Four, ktoré sa malo uskutočniť 28-29.3.2020 v srbskom Apatine sa ruší a celkovo sa končí dnešným dňom aj pokračovanie tejto súťaž. Tento ročník bude bez víťazov.

Majstrovstvá Sveta a Európy v Poľsku sa takisto neuskutočnia v pôvodnom májovom termíne, ale sa prekladajú na navrhovaný termín 30.10.-14.11.2020 pri zachovaní všetkých harmonogramov.

ORIGINÁL OZNAM OD PREZIDENTA WNBA

Odloženie zápasov Interligy aj v Českej republike

VV ČKA reaguje na rozhodnutie vlády ČR zo dňa 12. marca 2020.

S platnosťou od 12.3.2020 do odvolania sa odkladajú všetky kolkárske súťaže na všetkých úrovniach a aj všetky ďalšie akcie.

VV ČKA

Stránka 1 z 6 12345»